Sống dưới con mắt Chúa

Nguyễn Hồng Giáo

14

 TA HÃY TRA HỎI KINH THÁNH

Đức Giêsu phán : “Các ngươi truy tầm Kinh Thánh và nghĩ rằng trong đó các ngươi có sự sống đời đời ; ấy mà chính Kinh Thánh lại làm chứng cho ta. (Gioan 5, 39)

Ròng rã suốt 15 thế kỷ, tất cả những tư tưởng, tất cả những nghệ thuật, tất cả văn chương Kitô giáo chỉ là một cuộc suy niệm về Kinh Thánh, cuốn sách phong phú vô tận với trí tuệ và tình cảm say mê.

Thật là một đặc ân sáng chói, một đặc ân lạ lùng cho ta biết bao vì được sở hữu - qua những trang, những tờ của một cuốn sách – chính Nngôi Thánh Thần có sức dạy doễ ta tất cả mọi sự ! Ta phải thỉnh ý Ngài với một lòng tin, một lòng kính cẩn, một nhiệt tình lớn lao dường nào.

Chúa cứu thế đã phán : Các người hãy tra khảo Kinh Thánh. Đó không phải chỉ là một lời khuyên : đó là một mệnh lệnh. Vấn đề không phải là nhìn lướt qua m2 thôi, nhưng là học hỏi say mê ; đây là một cuộc học hỏi mà ta khoâng có dư dật phương tiện đầu, tôi khoâng nói df9ến các phương tiện của trí tuệ và cõi lòng chúng ta mà thôi – có gì đáng kể mà nói – nhưng tôi còn nói đến tất cả các phương tiện mà toàn Giáo Hội phát triển cho ta một cách uy nghi trong đạo lý và trong phụng vụ của mình …

Nhưng nói rằng ta phải tra hỏi Kinh thánh cũng chưa đúng. Phải nhìn nhận rằng chính Kinh thánh tra hỏi chúng ta và qua mọi thời đại và mọi thế hệ, Kinh thánh tìm ta cho mỗi một người chúng ta câu trả lời thích đáng.

                                                                                      * Paul Claudel

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho ta hiểu rõ hơn lời của các ngôn sứ ghi chép lại trong Kinh thánh.

Xin Ngài mở rộng trí khôn ta thấu hiểu chân lý ; chớ gì chúng ta có thể xem xét trong Thánh Thần, những gì Thánh Thần đã viết ra, diễn tả bằng ngôn từ thuộc thế giới tinh thần, những thực tại tinh thần cho phù hợp với Thiên Chúa và Đức Thánh Linh.

Và ta cầu xin Chúa cho ta hiểu biết những điều Ngài đã linh ứng, troing Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

                                                                                                * Origène