Sống dưới con mắt Chúa

Nguyễn Hồng Giáo

13

CUỐN SÁCH MANG LẠI SỰ SỐNG
 

Những lời nói với các ông là tinh thần và sự sống. (Gioan 6, 63)

Phúc Âm là cuốn sách với về đời sống của Chúa. Sách ấy đã được chép ra để trở thành cuối sách cho đời sống chúng ta. Sách ấy không được chép ra cốt để người ta dùng trí khốn thấu hiểu nhưng để người ta tiến tới như bước qua một ngưỡng cửa dẫn vào mầu nhiệm. Sách ấy khoâng được chép ra để đọc cho qua, nhưng để được đón nhận vào trong tâm hồn ta. Mỗi lời trong đó đều là tinh thần và sự sống. Các lời Phúc âm chỉ chờ cho linh hồn ta khao khát để chảy tràn lan vào, vì đó là những lời linh hoạt và tự do.

Sống động, các lời Phúc âm giống như nhúm men khởi đầu, sẽ tấn công khối bột của ta, làm cho nó dậy lên một lối sống mới. Ta lãnh hội và cân nhắc được lkời lẽ trong sách vở người đời. Nhưng tổng quát nhận lấy và chịu đựng lời lẽ Phúc âm. Ta đồng hóa lời lẽ trong sách vở thành của chính mình, còn lời lẽ của Phúc âm thì nhào nặn ta, biết đổi ra và có thể nói, đồng hóa ra với nó …

Khi ta cầm cduốn Phúc âm trên tay, ta phải nghĩ rằng trong sách đó có Ngôi Lời dang ngự, Ngài muốn trở thành huyết nhục trong ta, chiếm đoạt lấy ta, để cho con tim Ngài ghép vào con tim ta, trí khôn Ngài nối vào trí khôn ta và như thế ta bắt đầu sống chính cuộc sống của Ngài trong một nơi chốn khác, thời gian khác, xã hội khác.

Đào sâu Phúc âm theo cách thức đó, tức là bỏ đời sống để nhận lấy một số mệnh được hoàn toàn nhào nặn bởi một mình Chúa Kitô.

                                                                    * Madeleine Delbrel

 

Ta hãy xin Thiên Chúa toàn năng dầy lòng nhân hậu ban cho ta không những biết nghe mà còn thục hành Lời Người nữa.

Hãy xin Người trút xuống linh hồn ta suối nước hồng ân để hủy diệt và tác sinh những gì phải tác sinh.

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng ta và nhò Thánh Thần của Người.

                                                                                                 Origène