Sống Đạo


An aid to your examination of conscience
GỢI Ý GIÚP XÉT MÌNH

The Ten Commandments
theo Mười Điều Răn


1. I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me.

- Do I seek to love God with all my heart and with all my soul and with all my strength (Dt 6:5)?
- Do I put anything or anyone above God?
- Do I pray daily?
- Have I had any involvement with the occult, witchcraft, wicca, ouija boards, seances, tarot cards, new age crystals, fortune telling, or the like?
- Have I put faith in horoscopes?
- Have I received Holy Communion in the state of mortal sin?
- Have I abused the Sacrament of Penance by lying to the priest or deliberately not confessing a mortal sin?
- Have I denied a truth of the faith out of concern for the respect or opinion of others?

Điều Răn Thứ Nhất:
- Tôi có cố gắng để yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực không?
- Tôi có chọn vài thứ hay vài người hơn cả Thiên Chúa không?
- Tôi có cầu nguyện mỗi ngày không?
- Tôi có chú tâm đến những điều huyền bí, ma thuật, cầu cơ, bói toán, xem hay chơi những trò có thể mất đức tin… không?
- Tôi có tin vào bói tử vi không?
- Tôi có Rước Lễ trong tình trạng mang tội trọng không?
- Khi đi xưng tội tôi có nói láo với linh mục hoặc chủ tâm không xưng một tội trọng không?
- Tôi có chối bỏ đức tin để tránh sự chú ý hay ý kiến của người khác không?

2. You shall not take the name of the Lord your God in vain.
- Have I used God’s holy name irreverently?
- Have I blasphemed God, the Church, Mary, the saints, or sacred places or things?

Điều Răn Thứ Hai
- Tôi có kêu tên Thiên Chúa một cách bất kính không?
- Tôi có xúc phạm hay báng bổ Thiên Chúa, Giáo Hội, Đức Mẹ, các thánh hay những nơi, những đồ vật thánh không?

3. Remember to keep holy the Lord’s Day.
- Do I try to keep Sunday as a day of prayer, rest, and relaxation, avoiding unnecessary work?
-Have I deliberately come late or left early from Mass without a good reason?

Điều Răn Thứ Ba
- Ngày Chúa Nhật tôi có giữ những việc cầu nguyện, tham dự thánh lễ, nghỉ ngơi và tránh những việc làm không cần thiết không?
- Khi đi tham dự thánh lễ tôi có cố ý đi trễ về sớm mà không có lý do chính đáng không?

4. Honour your father and mother.
- Do I honour and respect my parents?
- Have I deliberately hurt my parents?
- Do I treat my children with love and respect?
- Do I support and care for the wellbeing of all family members?
- Have I neglected family duties?
- Do I honour and obey my lawful superiors?

Điều Răn Thứ Tư
- Tôi có kính yêu và tôn trọng cha mẹ tôi không?
- Tôi có cố ý xúc phạm đến cha mẹ tôi không?
-Tôi có đối đãi với con cái bằng tình yêu và sự tôn trọng không?
- Tôi có cấp dưỡng và chăm sóc cho hạnh phúc của mọi người trong gia đình không?
- Tôi có xao lãng những nhiệm vụ đối với gia đình không?
- Tôi có kính yêu và vâng lời các vị bề trên hơp pháp không?

5. You shall not kill.
- Have I deliberately harmed anyone?
- Have I had an abortion or encouraged an abortion?
- Have I attempted suicide or seriously considered it?
- Have I abused drugs or alcohol?
- Have I led anyone to sin through bad example or through direct encouragement?

Điều Răn Thứ Năm-
- Tôi có cố ý làm hại người khác không?
- Tôi có phá thai hay khuyến khích sự phá thai không?
- Tôi có phá thai hay ủng hộ sự phá thai không?
- Tôi có làm dụng ma túy, dược phẩm hay rượu không?
- Tôi có dẫn đưa người khác vào con đường tội lỗi qua những gương xấu hoặc khuyến khích trực tiếp không?

6. You shall not commit adultery.-
- For the married:
Am I faithful to my spouse in thought and action?
Have I used artificial contraception or been sterilized?
Was I married outside the church without proper permission of the church?
- For the unmarried:
Have I engaged in sexual activity with anyone of either sex?
- For all:
Have I deliberately viewed pornographic magazines, videos or Internet websites?
Have I masturbated?
Have I used impure language or told impure jokes?
Do I dress modestly?

Điều Răn Thứ Sáu:
* Cho người có gia đình:
- Tôi có trung thành với chồng (hay vợ) của tôi trong tư tưởng và hành động không?
- Tôi có sử dụng phương pháp tránh thụ thai nhân tạo hoặc triệt sản không?
- Tôi có kết hôn ngoài Giáo Hội mà không được phép của Giáo Hội không?

* Cho người chưa có gia đình:
- Tôi có quan hệ tình dục với người khác phái không?
* Cho tất cả:
- Tôi có cố ý nhìn xem những phim ảnh, sách báo khiêu dâm không?
- Tôi có hành vi thủ dâm không?
- Tôi có sử dụng ngôn từ tục tỉu để nói chuyện hay đùa giỡn không?
- Tôi có ăn mặc khiêm tốn thùy mị không?

7. You shall not steal.
- Have I stolen or accepted stolen goods?
- Have I deliberately destroyed the property of others?
- Have I cheated anyone of what I owe?
- Do I gamble excessively?
- Do I share what I have with the poor and the church according to my means?
- Have I pirated materials: videos, music, software?

Điều Răn Thứ Bảy
- Tôi có ăn cắp hay ưng nhận đồ ăn cắp không?
- Tôi có cố ý phá hoại tài sản của người khác không?
- Tôi có lừa đảo hoặc không trả nợ cho người khác không?
- Tôi có đánh bạc (hoặc đầu cơ tích trữ) quá đáng không?
- Tôi có giúp đỡ người nghèo khổ hay đóng góp cho Giáo Hội những của cải tôi có thể chia sẻ không?
- Tôi có ăn cắp bản quyền các tài liệu như phim, nhạc. phần dữ liệu điện toán… không?

8. You shall not bear false witness against your neighbour.
- Have I lied?
- Have I sworn falsely?
- Have I plagiarized or been academically dishonest?
- Have I gossiped?
- Have I revealed secrets or confidential information without good reason?
- Have I ruined the good name of others by spreading lies or maliciously revealing their faults and sins?

Điều Răn Thứ Tám
- Tôi có nói dối không?
- Tôi có thề gian không?
- Tôi có đạo văn hay không thành thực trong vấn đề học vấn không?
- Tôi có ngồi lê đôi mách không?
- Tôi có tiết lộ chuyện riêng tư, những thông tin bí mật ngoài những lý do chính đáng không?
- Tôi có làm hại đến danh dự người khác bằng lời chứng dối hay tiết lộ với ác tâm các lỗi lầm hay tội lỗi của họ không?

9. You shall not desire your neighbour’s wife.
- Have I deliberately and consciously permitted sexual thoughts about anyone besides my spouse?
- Do I guard my imagination and senses?
- Have I watched shows, plays, pictures or movies that contain impure scenes with the deliberate intention of being aroused by them?
- Am I responsible about what I read?

Điều Răn Thứ Chín:
- Tôi có cố ý hay để tâm mơ tưởng về những quan hệ tình dục với người khác ngoài vợ chồng tôi không?
- Tôi có gìn giữ trí tưởng tượng hay cảm giác của tôi không?
- Tôi có xem những màn biểu diễn, trò chơi, hình ảnh, phim ảnh có những cảnh tượng ô uế một cách có chủ tâm để kích thích tính dục không?
- Tôi có chịu trách nhiệm về những gì tôi đọc không?

10. You shall not desire your neighbour’s goods.
- Am I envious of the possessions, abilities, talents, beauty, or success of others?
You shall love your neighbour as yourself.
- Do I love my neighbour?
- Is there anyone whom I do not love or refuse to love?
- Have I wished harm or misfortune on anyone?
- Do I forgive from my heart those who have hurt me?
- Do I harbour hatred or grudges?
- Do I pray for my enemies?
- Have I ridiculed or humiliated others?
- Do I seek to help others in need?
- Do I love myself as God loves me?
- Do I care for my physical, emotional, and spiritual health?
- Do I forgive myself for my sins after bringing them to God in the Sacrament of Reconciliation?

Điều Răn Thứ Mười
- Tôi có ghen tỵ với người khác về tài sản, khả năng, năng khiếu, sắc đẹp hay thành công không?
Ngươi hãy yêu người thân cận như chính mình
- Tôi có yêu người thân cận tôi không?
- Điều gì nơi họ làm tôi không yêu thương hay từ chối yêu thương họ?
- Tôi có ý muốn làm hại hay gieo tai họa cho người khác không?
- Tôi có tha thứ cho những ai xúc phạm đến tôi không?
- Tôi có nuôi dưỡng lòng căm thù hay mối thù hận không?
- Tôi có cầu nguyện cho kẻ thù tôi không?
- Tôi có nhạo báng hay làm nhục người khác không?
- Tôi có cố gắng để giúp đỡ người khác khi họ cần không?
- Tôi có yêu chính mình như Thiên Chúa yêu thương tôi không?
- Tôi có chăm sóc thân thể, tình cảm, sức khỏe tinh thần của tôi không?
- Tôi có tha thứ cho chính mình về những tôi lỗi của tôi sau khi tôi đã xưng thú cùng Thiên Chúa qua Bí tích Hòa Giải không?

Precepts of the Church
Các Điều Răn Của Hội Thánh

- Have I deliberately missed Mass on a Sunday or Holy Day of obligation without a serious reason?
- Do I go to confession at least once a year when I have serious sins to confess?
- Do I receive Holy Communion, at least once during Eastertime?
- Do I take part in the major feasts celebrating Our Lord, the Virgin Mary, and the saints?
- Do I abstain from meat on Fridays during Lent (for ages 14 and over) and fast on one full meal on Ash Wednesday and Good Friday (for ages 18-59)?
- Do I fast for one hour before Holy Communion (water and medicine allowed)?
- Do I contribute to support the material needs of the Church?

- Tôi có cố ý bỏ tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật hay Lễ Trọng mà không có lý do chính đáng không?
- Tôi có xưng tội một năm ít là một lần hay khi tôi mắc tội trọng không?
- Tôi có rước lễ ít nhất một năm một lần trong mùa Phục Sinh không?
- Tôi có tham dự các lễ trọng kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh không?
- Tôi có kiêng thịt ngày thứ Sáu và giữ chay ngày thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh theo Luật định không?
- Tôi có giữ chay một giờ trước khi rước lễ không?
- Tôi có đóng góp vật chất cần thiết cho các nhu cầu của Giáo Hội không?

---------------------------
Copyright 2000 by Knights of Columbus.
CatholicNews, Sunday 16 March 2008
The Catholic Archdiocese Singapore.
www.catholic.org.sg/CN
Bản dịch: Hoa Hạ, fsc.