MEN TRONG BỘT


Linh mục Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, CMC


VẤN ĐỀ TẬN HIẾN

1. Tầm quan trọng

Ta phải học hỏi đặc biệt về vấn đề tận hiến, vì đây là vấn đề quan trọng, liên hệ đến sự thánh thiện của ta. Chính Ba Ngôi Thiên Chúa đã tận hiến cho nhau để làm gương cho ta. Đức Mẹ đích thân hiện ra gần đây để cổ động việc tận hiến, vì nhờ tận hiến cho Mẹ, qua Mẹ tận hiến cho Chúa mà ta mới nên thánh thiện được, mới trở nên tông đồ theo ý Chúa mới cứu được thế giới này khỏi tội lỗi và chiến tranh đang đe dọa tiêu diệt cả nhân loại.

Có hiểu sâu rộng, ta mới quí chuộng việc tận hiến, và do đó mới trung thành, và Chúa dùng việc ta tận hiến cho Ngài mà làm cho ta nên dụng cụ vừa tay, đẹp ý Chúa để phân phát lòng thương xót Chúa cho nhân loại.

2. Tận hiến là gì?

Tận hiến là cho hết, là dâng hết, không còn giữ lại cho mình cái gì. Tận hiến cho ai? Chỉ có mình Chúa mới đáng có quyền tuyệt đối trên ta và ta phải tận hiến cho Ngài.

Nhưng để của lễ ta dâng được tốt đẹp và hoàn hảo ta phải nhờ Đức Mẹ Maria, nên trước tiên là phải tận hiến cho Mẹ, rồi nhờ Mẹ ta tận hiến mình cho Thiên Chúa.

3. Tận hiến những gì?

Ta phải dâng Chúa:

- Linh hồn và các tài năng: trí nhớ, ý chí, tình cảm, và sự sống, cùng mọi hoạt động suy nghĩ, ngôn ngữ.

- Thân xác, giác quan, của cải vật chất, thời giờ sức khỏe.

- Mọi công nghiệp, mọi tội lỗi, yếu hèn, đau khổ.

- Mọi lo toan, bổn phận, thành công, thất bại, dĩ vãng, hiện tại và tương lai. Tắt một lời: Là bất kỳ điều gì thuộc về ta, cả những người thân yêu của ta.

4. Nền tảng thần học của việc tận hiến

a) Chính Chúa Cha đã tận hiến trọn vẹn cho Chúa Con, và Chúa Con đã tận hiến trọn vẹn cho Chúa Cha, như Chúa Giêsu đã phán: “Mọi sự của Con là của Cha và mọi sự của Cha là của Con” (Ga 17,10).Ngôi Cha và Ngôi Con trao ban cho nhau đến nỗi tình thân mật làm thành một Ngôi nữa là Ngôi Ba.

b) Chúa muốn ta dâng mình cho Chúa khi Ngài phán: “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho Cha” (Tv 23,26). Lòng con ở đây là cả cuộc sống của con người.

c) Chúa Kitô khi vào đời đã thưa: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa” (Dt 10,7)

d) Đức Mẹ cũng đã tận hiến cho Chúa để tùy Chúa sử dụng: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời ông truyền” (Lc 1,38). Như vậy việc tận hiến là điều Chúa đã làm gương cho ta bắt chước, điều Chúa yêu cầu ta làm, chứ không phải là việc đạo đức do người ta bầy tạo ra.

5. Việc tận hiến của ta dựa trên việc tận hiến rửa tội

 Ngày ta chịu phép rửa tội, người đỡ đầu đã thay ta mà thưa; con xin bỏ ma quỉ và mọi việc của chúng, và cứ mỗi đêm lễ Vọng Phục sinh ta lại tuyên lại lời hứa này. Mà phép rửa của ta dựa trên sự chết và sống lại của Chúa Kitô. Ngài đã tận hiến mình cho Chúa Cha trên thập gía, để nhờ sự chết và sự sống lại của Ngài mà được chết cho tội lỗi và thuộc trọn về Chúa. Người giáo hữu đã rửa tội là đã tận hiến cho Chúa. Tuy nhiên, người ta quên lãng và ra khô khan, nên người muốn nên thánh phải tận hiến cho Chúa để Chúa giúp cho ly thoát vết tích tội lỗi, mà đạt tới sự trọn lành.

6. Lý do tận hiến

a) Đức công bằng đòi buộc: Tự ta, ta không có gì hết, mọi sự của ta do Chúa ban, như lời Thánh Phaolô đã nói: “Sự gì anh em có há chẳng phải nhận lãnh sao?” (1 Cr. 4,7). Nếu ta đã nhận, thì ta lại cho Chúa là điều công bằng phải lẽ.

b) Đức khôn ngoan cũng khuyên ta dâng mình cho Chúa. Ta dâng cho Chúa rất ít, cuộc sống ta chẳng là gì mà đổi lại, Chúa ban cho ta sự sống đời đời, cũng như khi dâng bánh rượu, đổi lại, Chúa đã ban cho ta Mình Máu Thánh Chúa. Cho ít lấy nhiều, ai dại gì mà không đổi như vậy.

 Mặt khác ma quỉ tinh quái, thế gian đầy cạm bẫy, linh hồn ta lại yếu hèn y như người đựng vàng bạc trong bình sành mỏng giòn, nếu không trao phó cho Chúa, ta sẽ bị ma quỉ cướp hết và ngã quị dọc đường, không về tới quê trời được.

THAN THỞ VÀ CẦU NGUYỆN

Lạy Cha của con ở trên trời, con cảm tạ Cha đã thương con, hé mở cho con con đường tận hiến, vừa dễ đi vừa vắn tắt, vừa chắc chắn đến với Chúa được, trong khi Cha giấu bao nhiêu kẻ thông thái tài ba, mà lại tỏ ra cho con, đứa con bé mọn, hèn yếu của Cha. Vâng lạy Cha, chắc hẳn là vì có Mẹ Maria cầu bầu cho con, mà Cha đã thương con đặc biệt như vậy, con rất xúc động bồi hồi, lòng tràn ngập mến thương và biết ơn Cha. Con nhờ Mẹ Maria để dâng cho Chúa trọn vẹn con người con, con sẽ mãi mãi thuộc về Cha nhờ tay Mẹ con, để Cha tự do yêu thương con, tự do uốn nắn con, và sử dụng con theo ý Cha.

Từ đây con có Cha, con thuộc hẳn về Cha, đời con không còn cô đơn nữa, con không còn sợ ma quỉ, thế gian và cả chính con nữa. Tương lai con trong tay Cha, xin Cha đừng rời con, xin Cha ghé sát xuống con, cho con tan biến trong Cha, chỉ yêu Cha, chỉ tin cậy Cha, chờ ngày con về trời, vĩnh viễn hưởng hoan lạc trong tình Cha với Mẹ Maria của con và các thánh trong nước Cha. Amen

 

 

Trang suy niệm | Trang nhà