GƯƠNG CHÚA GIÊSU


Nguyên tác: THOMAS A KEMPIS

Linh mục LÊ BÁ TƯ


Tập I - 25 chương

 

NHỮNG NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN ĐỜI SỐNG TÂM LINH

 1. I Theo Gương Chúa Và Khinh Thường Thế Tục
 2. II Tự Khiêm
 3. III Giáo Huấn Của Chân Lý
 4. IV Hành Động Cho Khôn
 5. V Đọc Thánh Kinh
 6. VI Tình Dục
 7. VII Tránh Phù Phiếm Và Kiêu Ngạo
 8. VIII Đừng Suồng Sã
 9. IX Vâng Lời Và Tùng Phục
 10. X Lời Vô Ích
 11. XI Bình An Và Tiến Bộ
 12. XII Lợi Ích Của Đau Khổ
 13. XIII Chống Cám Dỗ
 14. XIV Xét Đoán
 15. XV Bác Ái
 16. XVI Một Nhịn Chín Lành
 17. XVII Đời Sống Tu Trì
 18. XVIII Gương Thánh Hiền
 19. XIX Công Việc Một Tu Sĩ
 20. XX Tìm Thanh Vắng Và Thầm Lặng
 21. XXI Lòng Thống Hối
 22. XXII Những Đau Khổ Ở Đời
 23. XXIII Sự Chết
 24. XXIV Ngày Công Phán
 25. XXV Để Trọn Đời Ta
 

 

Trang suy niệm | Trang nhà