GƯƠNG CHÚA GIÊSU


Nguyên tác: THOMAS A KEMPIS

Linh mục LÊ BÁ TƯ


Gương Chúa Giêsu
cũng gọi là SÁCH GƯƠNG PHÚC
(Toàn Tập)

Nihil Obstat
Bùi-Chu die 9a-9-1953
Jos. Maria Phạm-Châu-Diên
Cens. dei.

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Trần-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

 

Trang suy niệm | Trang nhà