Dịch từ bản Pháp văn «Jésus-Christ»

do Les Éditions du Cerf, Paris, năm 1992

Xuất bản với giấp phép của

  TGM  Joseph  Doré  và  « Les Éditions du Cerf »

 ISBN     2 – 912554 – 30 - 6


Định Hướng Tùng Thư

13 g rue de l’ILL,  F- 67116 Reichstett, France

Xuất bản 2003