CHÚA NHẬT XXI - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Quyết đi theo Chúa  Vietcatholic org.tw
bullet Hành trình đức tin   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Quyết bước theo Chúa    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chọn lựa đi theo Chúa   Lm Carolô Hồ Bạc Xá
bullet Lời ban sự sống   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Thầy có lời ban sự sống   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Thầy có những lời ban sự sống   Fiches Dominicales
bullet Quyết định của đức tin    Học Viện Đà Lạt
bullet Bánh hằng sống    Chú giải của Noel Quesson
bullet Đức tin và sự từ khước nơi...    Alain Marchabour
bullet Bánh hằng sống   Suy niệm của JKN
bullet Lời Chúa là thần trí và...   Noel Quesson
bullet Hãy làm điều bạn có thể    Gm. Arthur Tone
bullet Trung thành theo Chúa    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Não trạng chúg ta thế nào   Achille Degeest
bullet Lời ban sự sống    MANNA
bullet Một quyết định quan trọng    Charles E. Miller
bullet Vừa vừa thôi chứ    Guy Morin
bullet Theo ai    Sưu tầm
bullet Chọn lựa    Sưu tầm
bullet Dứt khoát theo Chúa    Sưu tầm
bullet Vẫn tin    Sưu tầm
bullet Bánh Thánh Thể    Sưu tầm
bullet Theo Chúa    Sưu tầm
bullet Sống lời Chúa    Sưu tầm
bullet Lời ban sự sống    Sưu tầm
bullet Tự do chọn lựa    Sưu tầm
bullet Tự do    Sưu tầm
bullet Chọn lựa    Sưu tầm
bullet Chúa nhật XXI mùa thường niên - B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhạt XXI mùa thường niên - B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Sống là chọn lựa    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
CHÚA NHẬT XX - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Thịt Máu Chúa Giêsu nuôi....  VietCatholic.org.tw
bullet Thịt Ta là của ăn   ĐTGM. Giuse Ngô quang Kiệt
bullet Bữa tiệc Chúa   Lm Carlô Hồ Bạc Xái
bullet Bữa tiệc Thánh Thể    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thánh Thể là mầu nhiệm    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Hồng ân Thánh Thể    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Máu Thịt Đức Giêsu là ...   JKN
bullet Hy tế Thánh Thể là  ...   Charles E. Miller
bullet Chúa Kitô, lương thực nuôi sống   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Diễn từ về bánh trường sinh   Fiches Dominicales
bullet Bánh hằng sống   Noel Quesson
bullet Thật, tôi bảo thật các ông    Alain Marchabour
bullet Thịt và máu Ngài    William Barclay
bullet Ai ăn Ta sẽ sống nhờ Ta   Noel Quesson
bullet Đức Kitô hiện diện    Sưu tầm
bullet Tôi là bánh     Sưu tầm
bullet Bánh ban sự sống ...    Sưu tầm
bullet Thánh Thể, Hiến tế    Sưu tầm
bullet Bánh hóa nhiều    Sưu tầm
bullet Bánh Thánh Thể    Sưu tầm
bullet Bánh hằng sống    Sưu tầm
bullet Thánh Thể    Sưu tầm
bullet Bánh hằng sống    Sưu tầm
bullet Hiệp nhất    Sưu tầm
bullet Chúa Nhật XX thường niên - B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật XX thường niên - B Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Đón nhận Thánh Thể để ...   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Bánh bởi trời xuống  Lm, Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
CHÚA NHẬT XIX - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống   Catholic.org.tw
bullet Bánh bởi trời   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet ánh trường sinh   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Bánh hằng sống từ trời xuống   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chúa Giêsu là bánh trường sinh   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet ánh hằng sống    Chú giải của Noel Quesson
bullet Chúa Giêsu là bánh hằng sống   JKN
bullet Ta là Bánh hằng sống    Lm Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Ai được Cha giáo huấn thì...   Suy niệm của Noel Quesson
bullet Sắp hàng lãnh bánh của Chúa   Gm. Arthur Tone
bullet Bánh trường sinh   Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Nói thẳng về một sự thật sống động   Charles E. Miller
bullet Còn hơn manna nữa    Jean Yves Garneau
bullet Không dừng lại, không chấm dứt    Achille Degeest
bullet Bánh trường sinh    MANNA
bullet Bánh trường sinh   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Tôi là bánh trường sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tôi là bánh hằng sống   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Bánh hằng sống     Sưu tầm
bullet Tấm bánh bẻ ra    Sưu tầm
bullet Sắp hàng lãnh bánh    Sưu tầm
bullet Bánh hằng sống    Sưu tầm
bullet Bánh trường sinh    Sưu tầm
bullet Bánh hằng sống    Sưu tầm
bullet Nguồn sinh lực    Sưu tầm
bullet Sống đời đời    Sưu tầm
bullet Bánh bởi trởi    Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT XVIII - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Chúa Giêsu là bánh trường sinh   Catholic.org.tw
bullet Tìm kiếm giá trị truyệt đối   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Lương thực Chúa ban   Lm Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Lương thực Chúa ban cho con người  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Bánh từ nhà đem tới   Gm. Arthur Tone
bullet Đối xử công bằng với linh hồn ta   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy tin và đón nhận Đức Giêsu...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chúa Giêsu là bánh trường sinh   JKN
bullet Bánh trường sinh  Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Đức Giêsu, Bánh trường sinh   Fiches Dominicales
bullet Bánh hằng sống   Noel Quesson
bullet Chúa Giêsu, Bánh trường sinh  Alain Marchabour
bullet Cuộc săn tìm sai lầm   William Barclay
bullet Ta là bánh hằng sống   Noel Quesson
bullet Chúa Nhật 18 thường niên - năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Nhật 18 thường niên - năm B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Bánh ban sự sống   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Lời ban sự sống     Sưu tầm
bullet Chúng ta sống nhờ....    Sưu tầm
bullet Dấu chỉ tình thương    Sưu tầm
bullet Một trái tim đói khát    Sưu tầm
bullet Bánh đích thực    Sưu tầm
bullet Không hư nát    Sưu tầm
bullet Thánh lễ    Sưu tầm
bullet Nhiều cơn đói    Sưu tầm
                  
 
CHÚA NHẬT XVII - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chúa dưỡng nuôi loài người   Catholic.org.tw
bullet Đào tạo trái tim  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa dưỡng nuôi dân Ngài  Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Chúa ban của ăn cho loài người  Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Phép lạ hóa banh, dấu chỉ...Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Xây dựng phúc lợi công cọng   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa Giêsu có quyền trên mọi...  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chúa Giêsu hóa bánh và cá...    Fiches Dominicales
bullet Làm cho bánh hóa nhiều   Noel Quesson
bullet Hóa bánh ra nhiều   Alain Marchabour
bullet Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều    JKN
bullet Mua đảu ra bánh ...    Noel Quesson
bullet Cám ơn  Arthur Tone
bullet Góp phần làm phép lạ   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Chúng ta đợi gì nơi tin mừng  Achille Degeest
bullet Phúc âm đã phản ảnh trong thánh lễ   Charles E. Miller
bullet Dịp may bỏ lỡ   Maurice Brouard
bullet Cộng tác với ơn Chúa   MANNA
bullet Bánh người nghèo   Sưu tầm
bullet Chúa nhật XVII thường niên B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XVII thường niên B   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Bánh hóa nhiều     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Bánh hóa nhiều    Sưu tầm
bullet Tình thương   Sưu tầm
bullet Hóa bánh    Sưu tầm
bullet Cộng tác   Sưu tầm
bullet Tiết kiệm   Sưu tầm
bullet Bánh hóa nhiều   Sưu tầm
bullet Chia sẻ   Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT XVI - Mùa Thường Niên - Năm B
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Thiên Chúa thương loài người  Catholic.org.tw
bullet Nhịp sống Kitô hữu  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên Ngài  Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Tấm lòng mục tử   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tìm kiếm lương thực thiêng liêng  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đức Giêsu, vị mục tử thiên sai  Fiches Dominicales
bullet Tinh thần mục tử của Chúa Giêsu  Noel Quesson
bullet ChúaGiêsu động lòng thương xót  Jacques Hervieux
bullet Nghỉ ngơi bên Chúa   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đi tìm con người  Lm. Nguyễn Lộc Hòa
bullet Chúa chạnh lòng thương  JKN
bullet Vào ơi thanh vắng  Noel Quesson
bullet Bản tường trình của giám mục  Gm. Arthur Tone
bullet Tìm đến với Chúa Giêsu   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Làm sao để đáp ứng...     Achille Degeest
bullet Chúng ta cần mốt sự quân bình  Charles E. Miller
bullet Chúng ta hoạt động đến đâu  Yvon Daigneault
bullet Chạnh lòng thương   MANNA
bullet Chúa nhật XVI thường niên B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật XVI thường niên B  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tinh thần mục tử    Sưu tầm
bullet Vị mục tử    Sưu tầm
bullet Mục tử    Sưu tầm
bullet Nghỉ ngơi    Sưu tầm
bullet Kiểm thảo    Sưu tầm
bullet Nghỉ ngơi    Sưu tầm
bullet Vắng vẻ    Sưu tầm
bullet Bình an    Sưu tầm
bullet Tìm về nội tâm    Sưu tầm
bullet Kiểm điểm    Sưu tầm