CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
bullet Đấng ban sự sống   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Đấng đổi mới   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Lửa Thánh Thần   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Thánh Thần là nguyên lý hơp nhất  Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Thánh Thần đươc ban cho giáo hội    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nói đươc các thứ tiếng   Manna
bullet Hãy nhận lấy Thánh Thần   MANNA
bullet Người thổi hơi vào các ông   MANNA
bullet Niềm vui bởi Chúa Thánh Thần    Achille Degeest
bullet Chân lý đòi hỏi rất nhiều    Achille Degeest
bullet Hơi thở của Thiên Chúa    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Vai trò thần khí     McCarthy
bullet Thánh Thần biến đổi   Suy niệm của JKN
bullet Thánh Thần tình yêu    Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Chúa hiện đến...   Alain Marchabour
bullet Truyền thông ơn cứu độ     Chú giải của Noel Quesson
bullet Anh em hãy nhận lầy Thánh Thần     Fiches Dominicales
bullet Thần khí của Đấng phục sinh    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Như Cha đã sai Thầy, Thẫy cũng...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Ngọn lửa Thánh Linh soi chiếu     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa Thánh Thần   Sưu tầm
bullet Thần khí đổi mới    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Ngọn gió   Sưu tầm
bullet Phép lạ của sự thay đổi   Sưu tầm
bullet Tác động của Chúa Thánh Thần   Sưu tầm
bullet Đón nhận   Sưu tầm
bullet Đổi mới   Sưu tầm
bullet Đấng an ủi và giáo huấn   Sưu tầm
bullet Hiện diện   Sưu tầm
bullet Thánh Thần, Đấng ban bình an   Sưu tầm
bullet Hãy nhận lấy Thánh Thần   Sưu tầm
bullet Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần    Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT VII  PS - CHÚA THĂNG THIÊN
bullet Nhìn trời   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sự sống mới, hiện diện mới   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chuyển sang một giai đoạn mới   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Giáo hội thi hành sứ vụ mới   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thầy ở cùng anh em mọi ngày    Fiches Dominicales
bullet Hiện ra tại Galilê   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Anh em hãy đi    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Lên trời, ước mơ cao đẹp    Lm Bùi Quang Tuấn CSsR
bullet Lời Chúa    R. Veritas
bullet Sự mạng truyền giáo     Lm Trần Thanh Sơn
bullet Ta ở với các ngươi mãi măi    Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Sự kiện Chúa Thăng Thiên    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh
bullet Thầy ở cùng anh em mọi ngày  Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
bullet Cùng loan tin mừng với Chúa Giêsu   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Anh em hãy đi thâu nạp    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Người "Giời"    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Ái mộ những sự trên trời    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Mừng Chúa lên trời   Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Bí tích rửa tội bằng chứng tình yêu   Sưu tầm
bullet Đời thường   Sưu tầm
bullet Niềm hy vọng nước trời   Sưu tầm
bullet Thiên đàng   Sưu tầm
bullet Ra đi   Sưu tầm
bullet Sứ mạng người Kitô hữu   Sưu tầm
bullet Làm chứng   Sưu tầm
bullet Kêu gọi   Sưu tầm
bullet Tầm nhìn   Sưu tầm
bullet Hành trình   Sưu tầm
bullet Con đường   Sưu tầm
bullet Có Chúa cùng hoạt động   Sưu tầm
bullet Chúa nhật lễ Chúa lên trời   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lễ Chúa thăng thiên A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Trờ thành nhân chứng ...   LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Truyền thông cổ võ nên văn hóa ..  Lm. Giuse NGUYỄN HỮU AN
bullet Sao còn đứng nhìn trời     Lm. VĨNH SANG
bullet Lễ Thăng Thiên     Lm. KENNETH BAKER
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chúa lên trời sai chúng ta đên....   Catholic.org.tw
 
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH  - NĂM A
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Sự sống mới    ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Cuộc sống mới của tín hữu....Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Yêu mến và giữ Lời Chúa    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Hãy sẵn sàng đón nhận Thánh Thần...   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Ngôi Lời tỏ tình Thiên Chúa   PM. Cao Huy Hoàng
bullet Anh em cũng sẽ sống    Manna
bullet Trở nên hình ảnh Chúa Giêsu    Lm Ignatiô Trần Ngà
bullet Mối tình châu long   Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Đấng bảo trợ    R. Veritas
bullet Cặp mắt của trái tim    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hãy vì Chúa mà yêu mến    Lm. Trần Ngà.
bullet Kết quả của Thần khí    Suy niệm của JKN
bullet Tuần giữ các điều của Thầy    Lm. FX. Vũ Phan Long
bullet Hứa ban thần khí    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Thể hiện lòng yêu mến    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Yêu mến để nhận biết thần khí    TRẦM THIÊN THU
bullet Chúa nhật VI phục sinh A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật VI phục sinh A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Yêu mến và tuân giữ  Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Yêu người cách biểu lòng mến Chúa  LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Thiên Chúa ở cùng    Sưu tầm
bullet Điều răn Chúa dạy    Sưu tầm
bullet Mồ côi    Sưu tầm
bullet Giữ giới răn    Sưu tầm
bullet Yêu mến Chúa    Sưu tầm
bullet Chúa lại hứa ban Đấng phù trợ   Catholic.org.tw
bullet Đấng phù trợ là Thánh Thần của Thiên Chúa   Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH  - NĂM A
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca     Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Đường Giêsu    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sống trong thực tế của thế giới    Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Theo Đức Kitô là đường    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đức Giêsu phục sinh là đường ....   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Trở nên tấm ảnh đẹp... Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Con đường bình an    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Con đường mang tên Giêsu    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Điều không thể được ...    Achille Degeest
bullet Đi trên con đường của Chúa ...   Lm. Nguyễn Hữu An
bullet Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha    JKN
bullet Những việc lớn hơn nữa    Noel Quession
bullet Ta là đường là sự thật và là....   Fiches Dominicales
bullet Ai tin vào Thầy thì sẽ...   Học Viện Đà Lạt
bullet Cuộc đời là một chuyến đi     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Xin cho chúng con thấy Chúa Cha    Manna
bullet Chúc nhật V phục sinh - A    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật V phục sinh - A Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thầy là Đường, là...     Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đức Giêsu : con đường duy nhất ....LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Xao xuyến     Sưu tầm
bullet Đường hy vọng     Sưu tầm
bullet Chúc thư của Chúa Kitô     Sưu tầm
bullet Niềm tin     Sưu tầm
bullet Đường tình yêu     Sưu tầm
bullet Khuôn mạt Thiên Chúa     Sưu tầm
bullet Đường     Sưu tầm
bullet Niềm tin     Sưu tầm
bullet Con đường     Sưu tầm
bullet Con đường     Sưu tầm
bullet Chúa sống lại là đường    Catholic.org.tw
bullet Chia ly và dọn chỗ     Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH  - NĂM A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Cửa chuông chiên     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sống theo sự dẫn dắt của....    Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Đức Kitô, mục tử nhân lành    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Theo định hướng của chủ chiên   PM. CAO HUY HOÀNG
bullet Cửa chuông chiên    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đấng phục sinh vẫn là ....Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Chúa chiên lành     R. Veritas
bullet Chúa Giêsu là cửa chuông chiên    R. Veritas
bullet Nhân loại chỉ có một Đức Kitô    Achille Degeest
bullet Thiên Chúa chọn để loan báo tin mừng   R. Veritas
bullet Mục tử nhân lành    JKN
bullet Ta là chủ chiên lành
bullet Người mục đồng     Lm. Nguyễn Ngọc Long
bullet Cho chiên được sống    Chú giải của Noel Quession
bullet Đức Giêsu : mục tử nhân lành...  Fiches Dominicale
bullet Đức Giêsu là cửa ràn chiên    Lm FX Vũ Phan Long, ofm
bullet Cửa chuông chiên     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Cửa chuông chiên   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Tình mẹ hiền      Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chân dung mục tử   Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật IV phuc sinh - năm A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật IV phục sinh - năm A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Để nên mục tử nhân lành...LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Tôi đến để chiên được sống      Sưu tầm
bullet Chủ chăn đi trước và đoàn chiên...     Sưu tầm
bullet Chúa chiên nhân lành        Sưu tầm
bullet Tốt lành     Sưu tầm
bullet Tiếng gọi yêu thương     Sưu tầm
bullet Sống dồi dào     Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH  - NĂM A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chúa hiện ra với hai môn đệ    ĐGM. Nguyễn Khảm
bullet Đương hy vọng   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Cuộc sống mới của kẻ tin ...  Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Đồng hành với Chúa phục sinh   Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Từ tuyệt vọng đến chia sẻ     Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Người bạn đồng hành    Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Trền đường Emau    R. Veritas
bullet Emmanuel    Suy niệm của JNK
bullet Các môn đệ Emmau      Hugues Cousin
bullet Trên đường Emmau   R. Gutzwiller
bullet Trên đường Emmau     Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Hai môn đệ làng Emmau   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Hai niềm vui chan hòa trong...    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Đấng phục sinh là Đấng ...    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Đồng hành với Chúa trong cuộc sống   LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Trên đường Emau      Sưu tầm
bullet Emmau      Sưu tầm
bullet Mời ông ở lại với chúng tôi      Sưu tầm
bullet Dừng chân      Sưu tầm
bullet Emmau      Sưu tầm
bullet Đam mê      Sưu tầm
bullet Chúa sống lại      Sưu tầm
bullet Sau mộng mơ đến than khóc      Sưu tầm
bullet Chúa sồng lại biến đổi...   Catholic.org.tw
bullet Có Chúa đồng hành    Lm Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật III phục sinh - A    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật III phục sinh - A     Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH  - NĂM A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chúa đã sống lại thật     Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc
bullet Vết thương thương xót    ĐTGM.Ngô Quang Kiệt
bullet Gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh    ĐTGM.Ngô Quang Kiệt
bullet Phúc cho ai không thấy mà tin   ĐỨC CHA PHÊRÔ Nguyễn Khảm
bullet Kết quả việc Đức Kitô phục sinh   Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Bình an cho các con    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Để được gặp Chúa phục sinh   Ðức Cha J.B. Bùi Tuần
bullet Hạnh phúc tự tại    Suy Niệm của JKN
bullet Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi   Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh
bullet Người chậm tin   Lm Nguyễn Hữu Lượng
bullet Phúc cho ai không thấy mà tin   Lm John Trần Khả
bullet Đã thấy và đã tin    Lm. An Phong
bullet Sức mạnh phục sinh   Fr. Jude Siciliano, OP. 
bullet Thông ban thần khí   Linh mục Inhaxiô Trần Ng
bullet Ân sủng Thánh Thần và ...   Lm. Ph êrô Lê văn Chính
bullet Cảm thông với nhau    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Dưới chân dung của Thiên Chúa   R. Veritas
bullet Như Cha đã sai Thầy    Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
bullet Tần số tinh yêu    Thiên Phúc
bullet Củng cố đức tin   Radio Veritas Asia
bullet Bình an cho các con   Radio Veritas Asia
bullet Đón nhận thần khí để làm chứng...  LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Tôma      Sưu tầm
bullet Sống với nhau như anh em một nhà      Sưu tầm
bullet Giữ ngày chúa nhật       Sưu tầm
bullet Tin       Sưu tầm
bullet Phục sinh      Sưu tầm
bullet Niềm tin      Sưu tầm
bullet Trao ban thần khí   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa sống lại củng cố niềm tin    Vietcatholic.org.tw
bullet Chúa nhật II phục sinh      Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật II phục sinh      Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tha thứ tội lỗi       Lm, Luca Maria
bullet Chứng nhân lòng thương xót Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH - NĂM A
 
bullet Rao truyền ơn phục sinh   ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa đã sông lại rồi    Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Chúa đã sống lại thật    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Khai nguyên kỷ nguyên mới    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Phục sinh thực tế hay huyền thoại   JM. Lam Thy ĐVD
bullet Biến đổi    TRẦM THIÊN THU
bullet Chúa đã sống lại   Radio Veritas Asia
bullet Sự nhầm lẫn     Radio Veritas Asia
bullet Người đã trỗi dậy   Manna
bullet Ông đã thấy và đã tin   Manna
bullet Đức Kitô phục sinh niềm vui...   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Niềm tin vào Đức Kitô phục sinh   Achille Degeest
bullet Xác nhận lòng tin   McCarthy
bullet Ngôi mộ trống    JKN
bullet Chúa Giêsu phải trỗi dậy    Chú giải của Noel Quesson
bullet Ngôi mộ mở tung và...Fiches Dominicales
bullet Sự biến dổi kỳ diệu    Cha Mark Link, S.J.
bullet Niềm tin       Sưu tầm
bullet Đức Kitô sống lại       Sưu tầm
bullet Mặt trời hé mọc       Sưu tầm
bullet Ngôi mộ trống       Sưu tầm
bullet Phục sinh       Sưu tầm
bullet Mầu nhiệm       Sưu tầm
bullet Niềm vui phục sinh       Sưu tầm
bullet Phục sinh       Sưu tầm
bullet Phục sinh       Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu Nazaret luôn sống mãi       Sưu tầm
bullet Biến đổi trở thành con người mới       Sưu tầm
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Thiên Chúa đã đổi mới mọi sự   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Lễ Phục Sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật Phục sinh   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tin mừng phục sinh   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM A
 
bullet Con đường Chúa đi    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Đức Giêsu là người tôi tớ  ...   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Thông cảm với Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chọn Chúa Giêsu     Cố tổng ĐGM. Bùi Văn Đọc
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Cuộc thương khó Chúa  Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật lễ lá - năm A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Tình yêu đáp lại hận thù     Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Theo Chúa vào trong vinh....LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Niềm vui hy vọng    Lm Nguyễn Xuân Trường
bullet Ông là ai vậy?   Manna
bullet Kinh nghiệm đau đớn    Achille Degeest
bullet Cành lá phản bội    Niềm Vui Chia Sẻ’ của – R. Veritas
bullet Lắng nghe cuộc khỏ nạn    André Sève
bullet Cuộc khổ nạn     Chú giải của Noel Quession
bullet Chúng tôi ca ngợi thánh giá    Fiches Dominicales
bullet Hoan hô - đả đảo    Sưu tầm
bullet Nặng hơn tội hèn nhát    Suy Niệm của JKN
bullet Vạn phúc Đâng ngự đến...    Lm. Phạm Đức Trị
bullet Con đường tình yêu    Lm. Kiều Công Tùng
bullet Giờ chiến thắng vinh quang    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Lễ lá mùa đại dịch
bullet Đường dẫn tới vinh quang    Sưu tầm
bullet Đâu là mối tương quan    Sưu tầm
bullet Niềm vui phục sinh    Sưu tầm
bullet Cuộc thương khó    Sưu tầm
bullet Cuộc thương khó    Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Mở cửa mộ     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Theo Chúa sẽ tới được sự sống    Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Niềm hy vọng sống lại    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thầy là sự sống lại    Manna
bullet Tin vào cái gì, hay tin vào ai   Achille Degeest
bullet Lưỡi hái hay chìa khóa vàng    R. Veritas
bullet Lazarô sống lại   R. Veritas
bullet Ta là sự phục sinh của người    André Sève
bullet Chúa Giêsu làm anh Lazarô sống lại   Alain Marchabour
bullet Anh Lazarô hãy ra khỏi mồ     Noel Quession.
bullet Lazarô sống lại    Fiches Dominicales
bullet Phục sinh Lazarô     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Như Đức Giêsu đã yêu thương   Suy niệm của JKN
bullet Nối kết với Chúa Giêsu là...     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Trở nên ngôn sứ của... LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Sự sống     Sưu tầm
bullet Đức tin    Sưu tầm
bullet Khóc     Sưu tầm
bullet Người bạn    Sưu tầm
bullet Sống và chết    Sưu tầm
bullet Chúa nhật V mùa chay - A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật V mùa chay - A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Đón nhận sự sống đời đời   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Theo Chúa để được sống    Catholic.org.tw
bullet Sự sống lại   Lm, Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Ngọn đèn đức tin     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Theo Chúa sẽ được ánh sáng    Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Con mắt đức tin của anh mù     Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thầy là ánh sáng thế gian   Manna
bullet Đón nhận chân lý    Achille Degeest
bullet Ai mù ? Ai sáng  R. Veritas
bullet Xin cho con những con mắt...André Sève
bullet Định kiến    Lm Nguyễn Minh Hùng
bullet Mù lòa và mù quáng     Lm Trần Ngà
bullet Chữa lạnh người mù tù...    Alain Marchabour
bullet Đã trông thấy dấu chỉ     Noel Quession
bullet Dịp lễ ánh sáng     Fiches Dominicales
bullet Chữa lành người mù từ ....    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Mừng vui lên hỡi khắp miền...    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Mở mở nhìn đời    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Ánh sáng đức tin   Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Người mù     Sưu tầm
bullet Đức tin     Sưu tầm
bullet Cửa sổ tâm hốn     Sưu tầm
bullet Người mù     Sưu tầm
bullet Ánh sáng     Sưu tầm
bullet Đức tin     Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu là ánh sáng    Sưu tầm
bullet Nhận đinh về Ga 9, 1-41    Sưu tầm
bullet Theo Chúa đến ánh sáng    Sưu tầm
bullet Trờ nên ánh sáng cho thế gian   LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Tỏa sáng đức tin    Lm, Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật IV mùa chay - A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật IV mùa chay - A    Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Nhịp cầu thiêng liêng    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Theo Chúa sẽ được nguồn...    Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Khao khát tìm nước hằng sống    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Chỉ có Chúa mới lấp đầy     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Cho tôi xin chút nước     Manna
bullet Chúa hiện diện đó khi ta khát    Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Khát vọng vô biên của con người    R. Veritas
bullet Xin mở mắt tâm hồn con    R. Veritas
bullet Thờ lạy trong tinh thần và chân lý    André Sève
bullet Biết Đấng mình thờ phượng   Noel Quession
bullet Tiến trình nhận ra Đức Kitô    Fiches Dominicales
bullet Thiên Chúa là thần khí    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Gặp gỡ Chúa trong thần khí...   Suy niệm của JKN
bullet Quảng cáo quá hấp dẫn     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Theo Chúa là nguồn nước hằng sống    catholic.org.tw
bullet Chỉ có Chúa mới lấp đây    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Trở nên mạch nước cứu độ cho...   LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Chung thủy nhờ Covid 19      Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Bên bờ giếng Giacop      Sưu tầm
bullet Trống vắng      Sưu tầm
bullet Nguồn nước      Sưu tầm
bullet Nước      Sưu tầm
bullet Nước hằng sống      Sưu tầm
bullet Đổi thay      Sưu tầm
bullet Gặp gỡ      Sưu tầm
bullet Trong thánh thần và chân lý      Sưu tầm
bullet Khao khát tâm linh   Lm, Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật III mùa chay - A     Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật III mùa chay - A     Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Mất đức tin, mất của trái tim   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Hành trình theo Chúa   Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Ơn gọi biến đổi hình dạng    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Người biến đổi hình dạng   Manna
bullet Ý nghĩa đời sống ta là gì?    Achille Degeest
bullet Chúa hiển dung    Achille Degees
bullet Dõi bước theo Chúa   ‘Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Chúa tỏ hiện vinh quang   Sống Tin Mừng
bullet Biến hình    Sống Tin Mừng
bullet Hãy vâng nghe Lời Người   Suy niệm của JKN
bullet Đây là con yêu dấu Ta    Noel Quession
bullet Người con yêu dấu    Fiches Dominicales
bullet Biến hình   Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Hiển dung    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Bản tính khó dời    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Theo Chúa đến núi Tabor   Catholic.org.tw
bullet Chúa nhật II mùa chay - A    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật II mùa chay - A    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lên núi với Chúa   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Mùa chay biến đổi tâm hồn   LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Chúa biến hình     Sưu tầm
bullet Con yêu dấu     Sưu tầm
bullet Khuôn mặt     Sưu tầm
bullet Núi vinh quang      Sưu tầm
bullet Nhỏ bé và tầm thường     Sưu tầm
bullet Phêrô     Sưu tầm
bullet Cõi phúc      Sưu tầm
bullet Thập giá     Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca    Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Lời mời gọi hướng về Thiên Chúa  Vatican News Tiếng Việt
bullet Những cơn cám dỗ    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
bullet Chọn lựa    Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Đức Giêsu bị cám dỗ     Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Theo Adam hay theo Chúa Giêsu   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Không để cho lòng trung tín  ...    Achille Degeest
bullet Khởi đầu từ điều nhỏ mọn    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Những cuộc cám dỗ bất tận    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Giải thoát những thần linh giả    Noel Quession
bullet Ba cơn cám dỗ     Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật I mùa chay - năm A    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật I mùa chay - năm A    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Phương cách chiến thắng ma quỉ...LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Cám dỗ     Sưu tầm
bullet Dứt khoát chọn lấy sự vâng phục   Fiches Dominicales
bullet Cám dỗ trong sa mạc    Học Viện Đà Lạ
bullet Dịp chứng tỏ lòng mến    Suy niệm của JKN
bullet Sống mùa chay    Lm. Vũ Thái Hoà
bullet Cám dỗ    Lm. Bùi Quang Tuấn
bullet Ngươi phải bái lạy Đức Chúa   Chiara Lubich
bullet Quỷ bỏ mà đi    Manna
bullet Cám dỗ       Sưu tầm
bullet Những cây gỗ quý      Sưu tầm
bullet Phải chọn lựa luôn mãi      Sưu tầm
bullet Luôn đề cao cảnh giác       Sưu tầm
bullet Nhờ làm theo Lời Chúa      Sưu tầm
bullet Hãy tin thờ Thiên Chúa   Catholic.org.tw
bullet Lời mời gọi hướng về Thiên Chúa   Khắc Bá, SJ
 
Thứ Tư Lễ Tro  - Mùa Chay -  Năm A
 
bullet Sứ điệp Đức Thánh Cha Phanxicô 2020
bullet Thư mục vụ Mùa Chay Đức Tổng GM Sài gòn
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Ăn chay hay sống chay   Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
bullet Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi    GB. Đào Thiện Hải op
bullet Cùng chiến đấu với Chúa Giêsu   Linh mục Inhaxiô Trần  Ngà
bullet Sống tinh thần mùa chay    LM An-rê Đỗ xuân Quế O.P.
bullet Tin cậy vào lòng thương xót Chúa   LM An-rê Đỗ xuân Quế O.P.
bullet Tro    Charles Singer
bullet Trở về    Giuse Nguyễn Phong Phú  op
bullet Chay tịnh   Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Chay sám hối, chay vượt qua       Sưu tầm
bullet Sám hối       Sưu tầm
bullet Ôi, cát bụi tuyệt vời     Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Ta sẽ được nhiều ơn Chúa      Sưu tầm
bullet Để ăn chay hiệu quả     TRẦM THIÊN THU 
bullet Mệnh lệnh mùa chay    TRẦM THIÊN THU
bullet Vài chỉ dẫn trong ngày thứ tư lễ tro  video Truyền thông dòng Tên
bullet Ý nghĩa lễ tro trong ngày lễ tro  Lm. William Saunders
bullet Hãy trở về bằng chay tịnh       Sưu tầm
bullet Lịch sử và ý nghĩa thần học       Sưu tầm
bullet Thứ tư lễ tro   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT VII MÙA THƯỜNG NIÊN  - NĂM A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Tình yêu đáp lại hận thủ   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sống bằng yêu thương    LM Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Hãy yêu thương kẻ thù    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Lòng bao dung    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Các con là muối đất    Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
bullet Sức mạnh của tình yêu     Tổng hợp từ R. Veritas
bullet Thương thù thì thiệt thòi    Lm. Giuse Nguyễn Đức Ngọc
bullet Như Cha yêu thương anh em     Fiches Dominicales
bullet Đừng xem nhau là kẻ thù    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Yêu kẻ thù là chân lý....   Lm. Raphael Xuân Nguyên
bullet Yêu tha nhân vô bờ bền   Học Viện Đà Lạt
bullet Anh em hãy nên hoàn thiện    Fiches Dominicales
bullet Anh em đã nghe...   Chú giải của Noel Quesson
bullet Yêu kẻ thù là thánh Lm. ViKiNi
bullet Chúng ta có tiến bộ tí nào không  Charles E. Miller
bullet Yêu kẻ thù     Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Tình yêu vượt ra khổi....   Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Trở nên con cái Chúa    Manna
bullet Tha thứ kẻ thù     Sưu tầm
bullet Giơ má kia ra chăng?     Sưu tầm
bullet Đi hai dặm    Lm Mark Link, S.J.
bullet Tha thứ     Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Hãy hoàn thiện như Chúa   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Thương nhau như Chúa thương    Catholic.org.tw
bullet Chúa nhật VII thương niên A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật VII thường niên A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Ơn gợi nên thánh   Lm, Gioan M, Nguyễn Thiên Khải, CMC
 
CHÚA NHẬT VI MÙA THƯỜNG NIÊN  - NĂM A
 
bullet Sống theo luật Chúa    L.M.. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Yêu mến và giữ Lời Chúa    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Giáo huấn chung..   Đức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
bullet Tha thứ là một món quà     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Sự công chính    Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Phải giữ luật với lòng yêu mến    Lm. Đan Vinh
bullet Bãi bỏ hay kiện toàn    JM. Lam Thy ĐVD.
bullet Luật của Chúa Giêsu    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Tinh thần mới trong lề luật cũ   Jos. Vinc. Ngọc Biển
bullet Kiện toàn lề luật và....   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạ
bullet Ta không đến để bãi bỏ...     Fiches Dominicales
bullet Nhưng là để kiện toàn     Noel Quesson
bullet Sống theo luậk Chúa     Gợi ý giảng của Lm Carôlô
bullet Luật mới của Đức Giêsu    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Kiện toàn lề luật     Lm. ViKiNi
bullet Đừng sợ treo lên thang     Charles E. Miller
bullet Từ lề luật tới lương tâm     Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Thầy bảo cho anh em biết    Manna
bullet Lề luật     Sưu tầm
bullet Thầy nói cho các con biết     Sưu tầm
bullet Trung thành giữ luật Chúa    Catholic.org.tw
bullet Tôn trọng phẩm giá con người    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Sống theo tinh thần mới    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Kiệt toàn lề luật   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật VI thường niên - A  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật VI thường niên - A  Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT V MÙA THƯỜNG NIÊN  - NĂM A
 
bullet Muối cho đời     ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
bullet Sứ mạng của của người môn đệ...L.M. Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Muối và ánh sáng    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Muối và ánh sáng    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Muối và ánh sáng cho đời    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Muối và ánh sáng cho đời   LM ĐAN VINH -  HHTM
bullet Dụ ngôn cho đời    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Muối cho đời và ánh sáng thế gian   Học Viện Đà Lạt
bullet Anh em là muối cho đời    Fiches Dominicales
bullet Muối và ánh sáng     Chú giải của Noel Quession
bullet Thắp sáng cho đời    R. Veritas
bullet Chiếu ánh sáng của chúng ta   Charles E. Miller
bullet Sống trung thực     Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Chúa nhật V thường niên A  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật V thường niên A  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Muối và đèn sáng       Sưu tầm
bullet Là muối là ánh sáng      Sưu tầm
bullet Ánh sáng và bóng tối       Sưu tầm
bullet Ướp mặn đời và tỏa sáng       Sưu tầm
bullet Ánh sáng trần gian      Sưu tầm
bullet Muối      Sưu tầm
bullet Ánh sáng       Sưu tầm
bullet Muối và Ánh sáng       Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Muối và ánh sáng       Sưu tầm
bullet Muối      Sưu tầm
bullet Muối và đèn sáng      Sưu tầm
bullet Thắp sáng cuộc đời      Sưu tầm
bullet Sống có ích cho tha nhân      Sưu tầm
bullet Dụ ngôn hạt muối   Lm Giuse Tạ Duy Tuyền
bullet Giác ngộ    Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Sự sáng   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Muối và ánh sáng     Tổng hợp từ R.Veritas
bullet Vì đời và cho đời   Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng
bullet Là muối là ánh sáng          Sưu tầm
bullet Ánh sáng rạng tỏ cho mọi quốc gia        Sưu tầm
bullet Sứ mạng công dân nước trời   Catholic.org.tw
 
CHÚA NHẬT IV MÙA THƯỜNG NIÊN  - NĂM A
 
bullet Mối phúc thật    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Phúc thật - phúc giả     Lm. Bùi Quang Tuấn
bullet Chúa là phúc thật     Lm. Phạm Quốc Hưng
bullet Hạnh phúc     Lm. Nguyễn Ngọc Long
bullet Phúc thay ai có tâm hồn...    Suy niệm của Lm. Thiện Cẩm
bullet Đường hẹp    Radio Veritas Asia
bullet Bàn tay Chúa    Lm Vũ Đình Tường
bullet Phúc cho người sống những ...   Charles E. Miller
bullet Chín lần hạnh phúc      Sưu tầm
bullet Nỗi khao khát       Sưu tầm
bullet Hạnh phúc ơi, mi là gì?     Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
bullet Đi tìm hạnh phúc       Sưu tầm
bullet Sự khiêm tốn     Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Hạnh phúc là tình yêu....  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Mối phúc thứ nhất    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Sống cuộc đời thành tựu    Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Hạnh phúc khi trao ban    Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
bullet Nẻo về hạnh phúc     Lm. Ignatiô Trần Ngà
bullet Hãy vui mừng    Trích trong ‘Manna
bullet Hạnh phúc      Sưu tầm
bullet Khó nghèo      Sưu tầm
bullet Phúc thay     Sưu tầm
bullet Xây dựng hòa bình     Sưu tầm
bullet Tám mối thật     Sưu tầm
bullet Thấy đám đông...   Chú giải của Noel Quession
bullet Muối và ánh sáng         Sưu tầm
bullet Quyền năng của Chúa    Chú giải của Noel Quession
 
CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN  - NĂM A
 
bullet Lựa chọn của Chúa Giêsu   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Bình minh của một thời đại mới    L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Anh em hãy sám hối   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Vầng đông đem lại ơn cứu dộ    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đừng ngủ mể trong tội    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Tiếng gọi lên đường      Thiên Phúc 
bullet Ánh sáng giữa đêm đen     Lm. Mark Link S.J.
bullet Mau mắn chấp nhận     Suy niệm của JKN
bullet Các môn đồ đầu tiên     Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Tức khắc họ bỏ thuyền mà theo...Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Lập tức họ đi theo Người     Noel Quession
bullet Tiếng gọi của Chúa     Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Trung tín với Chúa    Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Gọi đích danh tên của chúng ta     Charles E. Miller
bullet Cứu độ phổ quát     R. Veritas
bullet Đấng cứu độ chúng con     André Sève
bullet Galilê, vùng dân ngoại     Manna
bullet Đáp trả ơn gọi   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Ơn gọi     Sưu tầm
bullet Ánh sáng muôn dân     Sưu tầm
bullet Ánh sáng     Sưu tầm
bullet Ngư phủ     Sưu tầm
bullet Sống đức tin     Sưu tầm
bullet Sám hối     Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN  - NĂM A
 
bullet Thánh vịnh & Đáp ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Đây Chiên Thiên Chúa    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là ai?  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Đức Giêsu, Chiên của Thiên Chúa    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Rửa bằng máu     Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Giới thiệu Chúa Kitô    ĐGM. Vũ Duy Thống
bullet Giới thiệu   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chiên Thiên Chúa    Lm. Mark Link S.J.
bullet Chiên Thiên Chúa   Lm. Giuse Trần Việt Hùng
bullet Con Thiên Chúa những người tội lỗi   Lm FX Vũ Phan Long, ofm
bullet Chiên Thiên Chúa   Học Viện Đà Lạt
bullet Ngôn sứ của Thiên Chúa   Suy niệm của JKN
bullet Đây Chiên Thiên Chúa    Fiches Dominicales
bullet Chúa nhật II thường niên A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật II thường niên A  Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Làm chứng Đức Giêsu là chiên...        LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Ơn gọi       Sưu tầm
bullet Ý nghĩa tình liên đới       Sưu tầm
bullet Tôi đã thấy    MANNA
bullet Này là Chiên Thiên Chúa   Charles E. Miller
bullet Chiên Thiên Chúa     Charles E. Miller
bullet Đên đáp ân tình    Charles E. Miller
bullet Ngài thật là Con Thiên Chúa
bullet Chứng nhân Chúa Kitô    Charles E. Miller
bullet Chiên Thiên Chúa   Sưu tầm
bullet Đấng xóa tội trần gian   Sưu tầm
bullet Rửa bằng máu    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa   Catholic.org.tw
 
CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Chúa Giêsu nhận lãnh sứ mạng    L. M. Carôlô Hồ Bặc XáI
bullet Này là con Ta yêu dấu    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Điểm hẹn bất ngờ   Đức Cố GM Vũ Duy Thống
bullet Bí tích rửa tội   Lm Mark Link, SJ
bullet Khiêm tốn chu toàn sứ vụ    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Con yêu dấu    Lm. John Quốc Toản, CRM
bullet Phép rửa trong bối cảnh vắn hóa    Lm Augustine S.J.
bullet Nên thánh   Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR
bullet Đấng gánh tội trần gian    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Người phải nổi bật lên    JKN
bullet Sống ơn gọi làm người    R. Veritas
bullet Sự mặc khải đầu tiên    Chú giải của Noel Quession
bullet Phép rửa của Chúa Giêsu    Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạ
bullet Chúa Giêsu đi vào hoạt động   André Sève
bullet Phép rửa của ta có làm ta....   Lương thực ngày Chúa Nhật
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa   Mỗi Ngày Một Tin Vui
bullet Con yêu dấu   MANNA
bullet Con yêu dấu   m, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC  
bullet Chọn lựa    Sưu tầm
bullet Con là con chí ái   Sưu tầm
bullet Giúp đỡ Đức Kitô   Sưu tầm
bullet Tiếng Chúa   Sưu tầm
bullet Làm chứng   Sưu tầm
bullet Con chí ái của Cha   Sưu tầm
bullet Đồng thừa tự gia tài nước trời   Sưu tầm
bullet Ta hài lòng về Con   Sưu tầm
bullet Nhớ lại lời cam kết   Sưu tầm
bullet Con yêu dấu    Lm Nguyễn Bình An
bullet Sống đích thực là sống yêu thương
bullet Bí tích rửa tội   Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
bullet Sống tình liên đới   Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa      Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Giêsu chịu phép rửa      Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT LÊ CHÚA HIỂN LINH - NĂM A
 
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Ánh sao đạo đức    ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa   ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân   Lm Carolo Hồ Bạc Xái
bullet Ánh sáng cho muôn dân    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Gọi tên ngày lễ    Đức cố GM Vũ Duy Thống
bullet Niềm tin một chuyến đi   Đức cố GM Vũ Duy Thống
bullet Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Ngọn đèn đức tin    Lm Luca Maria, CRM
bullet Chúa hiển linh - năm A       Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa hiển linh - năm A        Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lễ Chúa hiển linh   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC  
bullet Sống tình thần yêu thương   Suy niệm của JKN
bullet Tin mừng vui biết bao    Chú giải của Noel Quesson
bullet Nơi vua ra đời    William Barclay
bullet Ánh sáng cho mọi dân tộc    McCarthy
bullet Với tất cả nhân loại    Achille Degeest
bullet Thiên Chúa tỏ mình   Sưu tầm
bullet Ra đi   Sưu tầm
bullet Những con mắt hiển linh   Sưu tầm
bullet Tìm gặp Chúa   Sưu tầm
bullet Lễ giáng sinh của muôn dân   Sưu tầm
bullet Vui mừng và hy vong   Sưu tầm
bullet Ánh sao lạ   Sưu tầm
bullet Ngôi sao dừng lại   Sưu tầm
bullet Thiên Chúa luôn mặc khải   Sưu tầm
bullet Tìm gặp Chúa Kitô   Sưu tầm
bullet Ánh sáng và bóng tối   Sưu tầm
 
CHÚA NHẬT LÊ THÁNH GIA - NĂM A
 
bullet Gương gia đình hạnh phúc    ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Gương mẫu của mọi gia đình    Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái
bullet Một gia đình tuyệt vời    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Nghịch cảnh và đau khổ...  Suy niệm của JKN 
bullet Nét thẳng tiến trên những đường cong   Noel Quesson
bullet Gia đình Kitô hữu...    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Thánh hóa gia đình   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải,CMC  
bullet Lễ thánh gia - năm A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Lễ thánh gia - năm A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Hỡi gia đình hãy sống niềm vui..   Lm Giuse Nguyễn Hữu An
bullet Phúc âm hóa gia đfinh   Fx Đỗ Công Minh
bullet Giáng sinh trong một gia đình   PM. Cao Huy Hoàng
bullet Từ Belem đến Nagiaret   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Con đường của Kitô  hữu   ...  Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Xây dựng một gia đình hạnh phúc     LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Những Hêrôđê thời nay  Sưu tầm
bullet Giáo dục  Sưu tầm
bullet Gia đình  Sưu tầm
bullet Người đạo đức   Sưu tầm
bullet Đạo đức  Sưu tầm
bullet Chúa Giêsu hiện diện ...   Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Hãy đem con trẻ...  Sưu tầm
bullet Một kiểu vâng lời luôn hợp thời  Sưu tầm
bullet Sợi chỉ vàng dệt tấm vải  Sưu tầm
bullet Trốn sang Ai cập  Sưu tầm
 
LỄ CHÚA GIÁNG SINH - NĂM A
 
Lễ đêm
 
bullet Vinh danh Thiên Chúa trên trời  ĐTGM Ngô quang Kiệt
bullet Điều kiện để đón tiếp Chúa  ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Đêm ánh sáng ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Lời ngỏ của tình yêu  ĐTGM Ngô quang Kiệt
bullet Bình an dưới thế  PM. Cao Huy Hoàng, 22-12-2011
bullet Đấng Cứu thế đã ra đời  Ðức cố Giám Mục Nguyễn Sơn Lâm
bullet Đức Giêsu sinh ra  Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Khám phá của Emmanuel  Cha Mark Link, S.J
bullet Máng cỏ và vinh quang thiên quốc  Lm PX Vũ Phan Long, ofm
bullet Một sự trao đổi kỳ diệu  Lm Ignatiô Hồ Thông
bullet Ngày Chúa giáng sinh  R. Gutzwiller
bullet Sinh hạ - Cắt bì - Đặt tên Hugues Cousin
bullet Chúa đến xây dựng hòa bình  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Vì Ngài ở với chúng ta  Camille Gagnon
bullet Ngày Chúa giáng sinh  Sưu tầm
bullet Ngôi Lời là Ánh Sáng  Sưu tầm
bullet Noel yêu thương  Sưu tầm
bullet Chúa đến trong thinh lặng  Sưu tầm
bullet Sức manh  Sưu tầm
bullet Sứ điệp từ hang Belem  Sưu tầm
bullet Thiên Chúa làm người  Sưu tầm
bullet Thiên Chúa ở cùng  Sưu tầm
bullet Tìm kiếm  Sưu tầm
bullet Vinh danh  Sưu tầm
bullet Chúa giáng trần   Sưu tầm
bullet Con người  Sưu tầm
bullet Đêm ánh sáng   Sưu tầm
bullet Đêm thánh  Sưu tầm
 
Lễ Rạng đông
 
bullet Sứ điệp từ hang Noel  ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
bullet Họ liền hối hả ra đi  Lm Ignatiô Hồ Thông
bullet Loan tin  Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Ra đời  Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
bullet Sống tinh thần giáng sinh  TRẦM THIÊN THU
bullet Tin mừng cứu chuộc  TRẦM THIÊN THU
bullet Ánh sáng đã xuất hiện  Sưu tầm
 
Lễ Ban ngày
 
bullet Lời ngỏ của tình yêu  ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Ngôi Lời đã trở nên người phàm  Niềm Vui Chia Sẻ’
bullet Đừng thờ lầm  Lương Thực Ngày Chúa Nhật’
bullet Nhường chỗ cho Chúa  Sưu tầm
 
 
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - NĂM A
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Điều kiện để đón tiếp Chúa    ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Đức Giêsu Kitô chính là Emmanuel   L. M. Carôlô Hồ Bặc Xá
bullet Ngài là Đấng Emmanuel     Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Emmanuel - Thiên Chúa ỏ cùng ...    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Thiên Chúa ở cùng chúng ta    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hãy làm sáng danh Chúa   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Tiếng gọi tình yêu     AM Trần Bình An
bullet Thiên Chúa ở cùng chúng ta    AM Trần Bình An
bullet Người mẹ mùa vọng    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chùa nhật IV mùa vọng   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật IV mùa vọng    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Đừng sợ   Lm. Nguyễn Minh Hùng
bullet Thiên sứ báo tin...   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Báo tin cho Giuse   Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Thiên Chúa ở cùng chúng ta   Noel Quesson
bullet Chúa Kitô bước vào thế gian   William Barclay
bullet Giải quyết một vấn đề nhờ...   Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Đừng ngại    MANNA
bullet Thực thi ý Chúa    Luca Maria, CRM
bullet Thông điệp yêu thương của...  LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Thiên Chúa ở cùng chúng tau     Sưu tầm
bullet Thiên Chúa ở cùng chúng ta     Sưu tầm
bullet Chúa cứu thế giáng sinh     Sưu tầm
bullet Thánh Giuse im lặng     Sưu tầm
bullet Mộng báo     Sưu tầm
bullet Đức Trinh Nữ Maria     Sưu tầm
bullet Công chính     Sưu tầm
bullet Gia đình sẽ là mẫu mực    Suy niệm của JKN
bullet Emmanuel     Sưu tầm
bullet Dòng tộc     Sưu tầm
bullet Thánh Giuse trong mầu nhiệm
bullet Thiên Chúa ở cùng chúng ta   Catholic.org
bullet Đấng cứu thế được ban tặng    Lm. Phêrô Lê văn Chính
 
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM A
 
bullet Dung mạo Đức Kitô   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Đấng cứu độ đã gần đến   L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Chờ đợi Chúa trong kiên nhẫn   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Mùa vọng : mùa màu hồng   Đức Cố GM. Vũ Duy Thống
bullet Còn phải đợi ai?   MANNA
bullet Hãy để việc làm minh chứng về Ta  Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Vở kịch còn dang dở   Lm. Mark Link, S.J
bullet Trọng hơn Gioan Tẩy giả    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh
bullet Một đức tin luôn đứng vững    Lương Thực Ngày Chúa Nhật’
bullet Niềm tin đi vào cuộc sống    Lm Đinh Viết Tiên, O.P
bullet Đấng phải đến đã đến    Lm Đinh Viết Tiên, O.P
bullet Hãy tỉnh thức    Suy niệm của JKN
bullet Chứng từ của Chúa Giêsu   Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Một đức tin luôn đứng vững   Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Phi thường      Sưu tầm
bullet Hãy thuật lại những gì đã thầy ...  Fiches Dominicales
bullet Có ai cao trọng hơn ông   Chú giải của Noel Quesson
bullet Giọng nói Chúa Giêsu   Chú giải của William Barclay
bullet Đấng phải đến   Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Đấng sẽ đến    Sưu tầm
bullet Đấng phải đến    Sưu tầm
bullet Mùa vọng của đức  tin    Sưu tầm
bullet Gioan Tiền hô    Sưu tầm
bullet Sứ giả của Thiên Chúa    Sưu tầm
bullet Giọng nói Chúa Giêsu    Chú giải của William Barclay
bullet Đợi ai   Lm Trần Bình Trọng
bullet Cuộc cách mạng tôn giáo   Suy niệm của JKN
bullet Lộ tẩy    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Thầy có phải là Đấng phải đến không?  Catholic.org.tw
bullet Một Đấng cứu thế hoàn toàn khác  Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Niềm vui ơn cứu độ    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Sa mạc nở hoa   Luca Maria, CRM
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Dung mạo Đức Kitô   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật 3 mùa vọng - A   Lm Giuse Đinh tất Quý
 
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM A
 
bullet Các sứ điệp của Gioan tiền hô   ĐTGM Ngô Quang Kiệt
bullet Xây dựng nước Thiên Chúa    L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Hãy dọn đường cho Chúa   Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Mùa vọng, mùa màu tím    Đức Cố GM Vũ Duy Thống
bullet Mùa vọng, mùa ăn năn  Đức Cố GM Vũ Duy Thống
bullet Lời cảnh tỉnh khẩn thiết    PM. Cao Huy Hoàng
bullet Dùng việc tốt đẩy lui thói xấu    Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Mong chờ    Lm. Mark Link, S.J.
bullet Mở đừng Chúa đến     Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Dọn đường cho Chúa    Lm Luca Maria, CRM
bullet Dọn đường nội tâm   Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Hãy sám hối    Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật II mùa vọng A     Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Thánh vịnh & Đáp Ca  Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Sự xuất hiện của Gioan tẩy giả    William Barclay
bullet Một lối sống....    Lm. Nguyễn Hữu An
bullet Đến trong tâm hồn    Suy niệm của JKN
bullet Hãy dọn đường cho Chúa    Fiches Dominicales
bullet Hồi ấy....   Chú giải của Noel Quesson
bullet Hãy sám hối     Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Hãy sám hối    MANNA
bullet Hãy dọn đường Chúa     R. Veritas
bullet Kinh nghiệm trở về     Lương Thực Ngày Chúa Nhật
bullet Trở về cùng Chúa    Sưu tầm
bullet Hướng lòng về ngày Con Người đến    Sưu tầm
bullet Tương lai    Sưu tầm
bullet Chiếc rìu sát gốc cây    Sưu tầm
bullet Sứ giả tình yêu    Sưu tầm
bullet Gioan tiền hô    Sưu tầm
bullet Hãy dọn đường cho Chúa   Catholic.org.tw
bullet Hãy hoán cải và sinh hoa trái    Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Hồi tâm sám hối để dọn....   LM ĐAN VINH - HHTM
 
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM A
 
bullet Sẵn sàng đón Chúa   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sẵn sàng cho một tương lại tươi đẹp   L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Chúng con hãy tỉnh thức   L. M. Carôlô Hồ Bặc Xái
bullet Thánh Vinh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Tỉnh thức    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Để Chúa đến trong cuộc đời   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Mùa yêu thương   Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
bullet Không đợi đến ngày mai    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Hy vọng   Lm Mark Link, S.J
bullet Chờ đợi Chúa đến    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Ngày và đêm    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Phải tỉnh thức    Suy niệm của JKN
bullet Sống tỉnh thức     Chú giải của Fiches Dominicales
bullet Anh em hãy sẵn sàng    Chú giải của Noel Quesson
bullet Tỉnh thức để khỏi bị....Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
bullet Các con hãy sẵn sàng    R. Veritas
bullet Chống lại thói quen    André Sève
bullet Dấu hiệu thời đại     André Sève
bullet Tỉnh thức chờ đợi    Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Chúa nhật I mùa vọng - A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa nhật I mùa vọng - A   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Dọn lòng đón Chúa  Lm Minh Vận CRM
bullet Hãy sẵn sàng, Con Người sẽ đến    Catholic.org.tw
bullet Hãy sẵn sàng    Sưu tầm
bullet Sẵn sàng đón Ngài    Sưu tầm
bullet Tai họa khủng khiếp    Sưu tầm
bullet Niềm vui    Sưu tầm
bullet Hãy chuẩn bị    Sưu tầm
bullet Tỉnh thức    Sưu tầm
bullet Hãy tỉnh thức    Sưu tầm
bullet Tỉnh thức    Sưu tầm
bullet Sẵn sàng    Sưu tầm
bullet Sẵn sàng    Sưu tầm
bullet Sẵn sàng    Sưu tầm
bullet Tỉnh thức    Sưu tầm
bullet Tỉnh thức    Sưu tầm
bullet Tỉnh thức chờ đợi Chúa đến   Lm. Phêrô Lê văn Chính
bullet Tỉnh táo bảo vệ phẩm chất...   Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
 
CHÚA NHẬT XXXIV - CHÚA KITÔ - VUA VŨ TRỤ
 
bullet Thánh Vịnh & Đáp Ca   Nhóm Thánh Vinh Nauy
bullet Vương quốc Đức Kitô   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chúa Giêsu là Vua   Lm. Carôlô Hồ Bặc Xá
bullet Đức Giêsu là vua vũ trụ    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Đức Giêsu, vua niềm tin    Lm. Nguyễn Hữu An 
bullet Người là Vua trên hết các vua    Gioan Lê Quang Vinh
bullet Vua không ngai    Trầm Thiên Thu
bullet Tên trộm và người chủng sinh   Cha Mark Link, S.J
bullet Đức Giêsu là Vua    Suy niệm của JKN
bullet Nếu ông là Vua    Lm Âu Quốc Thanh, CRM
bullet Anh em và chị em của Vua    Lm Âu Quốc Thanh
bullet Đức Giêsu khai trương triều đại    Fiches Dominicales
bullet Trên khổ giá     R. Gutzwiller
bullet Sống với Đức Giêsu    Noel Quesson
bullet Khi nào về nước Ngài     William Barclay
bullet Nhân từ kêu gọi nhân từ    McCarthy
bullet Viên đá    McCarthy
bullet Giêsu - Vua vũ trụ    Niềm Vui Chia Sẻ
bullet Mở cửa về hướng tình thương    Achille Degeest
bullet Xả thân vì tình yêu    Lm Luca Maria, CRM
bullet Chúa Kitô Vua 2019   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Chúa Kitô Vua 2019    Lm Giuse Đinh tất Quýi
bullet Chúa Kitô Vua    Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Đức Giêsu thiên sai Vua vũ trụ   LM ĐAN VINH - HHTM
bullet Kitô Vua     Sưu tầm
bullet Xin nhớ đến tôi        Sưu tầm
bullet Đức Kitô Vua     Sưu tầm
bullet Ánh sáng, sức mạnh, Hạnh phúc     Sưu tầm
bullet Vua Vũ trụ     Sưu tầm
bullet Vua Vũ trụ     Sưu tầm
bullet Trộm lành     Sưu tầm
bullet Vua Vũ trụ     Sưu tầm
bullet Vương quốc tình yêu
bullet Nước Cha trị đến    Gm. Arthur Tonne
bullet Một cây đèn thần   Suy Niệm của JKN
 
CHÚA NHẬT XXXIII -  CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 
bullet Con đường hạt lúa    ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chứng nhân tình yêu   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Sống chứng nhân tin mừng   ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Chứng nhân anh dũng    Lm Giuse Đinh lập Liễm
bullet Tham dự vào hy tế của Chúa Giêsu   Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
bullet Các chứng nhân    Giacôbê Phạm Văn Phượng op
bullet Đáng quí như châu ngọc    Lm. Phạm Thanh Liêm
bullet Gương trung kiên của tiền nhân    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
bullet Máu các thánh tử đạo trổ sinh...    Joseph Vũ Hải Bằng op
bullet Người làm chứng    Lm.Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC
bullet Các thánh tử đạo Việt nam   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Các thánh tử đạo Việt nam   Lm Giuse Đinh tất Quý
bullet Không thuộc về thế gian      Sưu tầm
bullet Truyền đạo      Sưu tầm
bullet Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng....      Sưu tầm
bullet