Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B

Chúa Sống Lại

Dạy Thương Nhau Như Chúa Thương

(Cv 10,25-26.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17)

Catholic.org.tw

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại.

Chúa sống lại dạy chúng ta yêu thương nhau như Người đã thương yêu chúng ta. Người thương chúng ta đến nỗi hy sinh chịu chết chuộc tội chúng ta. Chúng ta noi gương Người, yêu thương đồng loại như Người, nhứt là những người nghèo khổ bất hạnh phần hồn phần xác.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hoan hỷ mừng Chúa sống lại. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa bằng đời sống bác ái, hy sinh giúp đỡ đồng loại, như Chúa thương hiến mạng sống vì chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 10,25-26.44-48

Bài đọc sau đây thuật lại Thánh Phêrô giảng đạo tại nhà ông Cornêliô. Và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mọi người. Ðiều đó chứng tỏ Chúa thương cứu rỗi hết mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Ga 4,7-10

Thiên Chúa là tình thương. Người thương chúng ta đến nỗi ban Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng ta. Vì thế ai thương đồng loại thì biết Thiên Chúa và do Thiên Chúa sinh ra. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 15,9-17

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tuân giữ luật Người: Thương yêu nhau như người thương hiến mạng sống vì chúng ta và gọi chúng ta là bạn hữu.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau như Người thương yêu chúng ta. Chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội thánh có sứ mạng kêu gọi mọi người yêu thương nhau như Chúa thương. Xin cho các vị Mục tử trong Hội Thánh tận tâm chu toàn sứ mạng, bằng lời giáo huấn và gương sáng của mình.

2. Nhiều người thù hận, kỳ thị, khủng bố nhau. Xin cho họ biết yêu thương nhau như Chúa thương hy sinh vì mọi người.

3. Thế giới hiện nay có nhiều người quảng đại hy sinh giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật. Xin Chúa thương giúp họ kiên tâm bền đổ noi theo gương Chúa.

4. Chúa dạy chúng ta là môn đệ Chúa: yêu thương nhau như Chúa thương hiến mạng sống vì chúng ta. Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta nhiệt tâm làm theo Lời Chúa dạy.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa yêu thương chúng con, chịu chết và sống lại chuộc tội chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hy sinh giúp đỡ hồn xác anh chị em chúng con.