Chúa Nhật XII - Thường Niên - Năm B

Tin Cậy Thiên Chúa Toàn Năng

(Gr 28,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41)

Catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 12 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ cả cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng phó thác vào quyền năng vô cùng của Chúa...

Loài người hiện đang đau khổ vì bạo lực, hận thù, đói khát, bệnh tật. Phải chăng Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta? Không... Thiên Chúa đang ở với chúng ta, Người có thừa khả năng giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ, nếu chúng ta trông cậy, tin tưởng, phó thác vào Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin tưởng phó thác vào Chúa, nhứt là những lúc gặp gian nan thử thách.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 28,1.8-11

Ông Gióp đang bị thử thách nặng nề. Ông kêu cầu Chúa, Chúa bảo ông hãy tin tưởng vào quyền năng của Người, vì chỉ có người mới giải thoát con người khỏi mọi sự dữ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 5,14-17

Thánh Phaolô dạy cho các tín hữu biết: Ai sống kết hợp với Ðức Kitô thì được trở nên người mới, và họ có bổn phận phải sống cho Chúa là Ðấng đã chết và sống lại cứu chuộc họ. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 4,35-41

Tin Mừng hôm nay thuật lại: trong khi các môn đệ chèo thuyền đi với Chúa thì sóng to gió lớn nổi lên; thuyền sắp chìm, trong khi Chúa nằm ngủ. Các môn đệ sợ chết nên kêu cầu Chúa. Chúa phán một lời, "gió liền tắt, biển lặng như tờ..."

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu dạy mọi người tin tưởng vào quyền năng cao cả của Người. Chúng ta quyết tâm tin tưởng Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh như con thuyền vượt biển thế gian, luôn gặp sóng to gió lớn là sức chống phá của ma quỷ và tay sai của chúng. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Chúa.

2. Loài người hiện đang cậy dựa vào khoa học kỹ thuật và tài năng sức lực của mình hơn là tin cậy Chúa. Xin cho họ biết: "Nếu không có Chúa, họ không làm gì được".

3. Khi gặp gian nan thử thách, các Kitô hữu thường nghĩ lầm chỉ một mình họ đương đầu gánh chịu. Xin cho họ tin có Chúa luôn ở bên họ, sẵn sàng ra tay cứu giúp khi họ k6u cầu Người.

4. Chúa chỉ phán một lời: "Gió liền tắt, biển lặng như tờ". Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào quyền năng vô cùng của Chúa, mỗi khi gặp gian nan thử thách ở đời.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa luôn đồng hành vơí chúng con, cứu giúp chúng con trong cơn gian nan khốn khó. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con hằng tin cậy phó thác vào quyền năng vô cùng của Chúa.