LÊ HIỂN LINH - Năm C
CHÚA TỎ MÌNH RA
Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC