Chúa nhật XXXI - Thường Niên - Năm B
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Lm Augustinô M. Phan Huy Tặng, CRM