Chúa Nhật IX Thường Niên - Năm B
Lễ Chúa Ba Ngôi

Tv 32: 4-5, 6, 9, 18-19, 20 & 22

 
Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.  
1- Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. 
2. Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh chúng đều do hơi thở miệng Người. Vì chính Người phán dạy mà chúng được tạo thành, chính Người ra lệnh mà chúng trở nên thực hữu.  
3.  Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.  
4.  Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Người là Đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Người.