bullet Người quản lư khôn ngoan...ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
bullet Cách quản lư tiền của  Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái