"Thời gian để tm Cha, đ l sống.

Thời gian để tm được Cha, đ l chết.

Thời gian để c được Cha, đ l đời đời"

(St. Phanxico Salesio)