80 NĂM HỒNG ÂN ĐOÀN SỦNG DÒNG 1941-2021

Anh Giám Tỉnh

Amh Đỗ Thái Hòa

Bữa cơm tại tỉnh dòng HK

Anh Trần Đình Khả

Anh Nguyễn Hồ Điềm

Anh Nguyễn Ngọc Thơ

Anh Vũ Khắc Lộc

Anh Nguyễn Ngọc Đẩu

Anh Lê An Nhân